(1)
Chernov, A. S.; Golubeva, I. P.; Kazmirenko, V. A.; Prokopenko, Y. V. Перелаштовувана копланарна лінія. Мікросист., Електрон. та Акуст. 2018, 23, 13-21.