Модулі обробки даних для автоматизованих систем управління будівлями

Основний зміст сторінки статті

М.О. Дзюбецька
П.О. Яганов

Анотація

Для АСУ „Інтелектуальний дім” розроблено нові програмні модулі, які використовують для обробки даних методи регресійного аналізу, нейронних мереж, систем масового обслуговування, лінійного програмування, нечіткої логіки. З використанням технологій віртуальних приладів у середовищі графічного програмування LabVіEW створено панелі керування для оператора АСУ "Інтелектуальний дім". Розроблені модулі є зручними в використання та можуть бути легко інтегровані в вже існуючі АСУ

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Дзюбецька, М. ., & Яганов, П. . (2011). Модулі обробки даних для автоматизованих систем управління будівлями. Електроніка та Зв’язок, 16(3), 92–100. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2011.16.3.266193
Розділ
Електронні системи

Посилання

Ю. Петергеря, В. Жуйков, Т. Терещенко, Інтелектуальні системизабезпечення енергозбереження житловихбудинків. Навчальний посібник, Київ: Медіа-ПРЕС, 2008, p. 256.

С. Ильин, Интеллектуальные здания – вымысел маркетологов?, http://www.cnews.ru/reviews/free/smarthouse2008/ articles/intellectual.shtml?print.

М. Ветринский and О. Подгородецкая, “Рынок Интеллектуальных зданий”, Сети ибизнес, no. 2, pp. 1–12, Jan. 2004.

Т. Дзманашвили, “Концепция интеллектуального здания”, Cб. докладов III международной научно-практической конференциистудентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей 2008», 2007, pp. 216–218.

М. Реснянский, “Интеллектуальное здание. Современные тенденции”, Инновационныетехнологии видеонаблюдения, no. 3, pp. 34–36, 2007.

В. Глушков, Введение в АСУ, Київ: Техніка, 1972, p. 254.

П. Яганов, Ю. Ярмак, “Розробка системимоніторингу ‘Розумний дім’ в середовищіпроектування LabVIEW”, сб. тез доповідейVI науково-технічної конференції„Приладобудування: стан і перспективи”, pp. 316–317.

М. Дзюбецька, Ю. Ярмак, “Інтелектуальна автоматизована система управлінняжиттєзабезпеченням в будівлях”, І студентська науково-технічна конференція„Приладобудування: стан і перспективи”, p. 95.

И. Ермакова and А. Богатёнкова, “Динамическая модель оценки температурного комфорта человека”., Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемыэлектроники», no. 2, pp. 81–85, 2008.

П. Яганов, Регресійний аналіз багатофакторних технічних систем, Київ: НТУУ «КПІ», p. 36.

В. Круглов, В. Борисов, Искусственныенейронные сети. Теория и практика, Москва: Горячая линия – Телеком, 2001, p. 382.

А. Назаров, А. Лоскутов, Нейросетевыеалгоритмы прогнозирования и оптимизациисистем, Спб: Наука и техника, 2003, p. 384.

«СпецЛаб». Контроллер климата, http://www.goal.ru/components/climate_controller.html

А. Кофман, Методы и модели исследованияопераций, Москва: Мир, 1966, p. 523.

І. Федоренко, О. Черняка, Дослідження операцій в економіці: Підручник, Київ: Знання, 2007, p. 558.

О. Карагодова, В. Кігель, В. Рожок, Дослідження операцій: Навч. посібник, Київ: Центр учбової літератури, 2007, p. 256.

Ю. Зайченко, Нечеткие модели и методы винтеллектуальных системах: Учеб. для вузов, Київ: Издательский Дом «Слово», 2008, p. 344.

E. Mamdani, “Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic plant”, Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, vol. 121, no. 12, p. 1585, Jan. 1974.

E. Mamdani and S. Assilian, “An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller”, International Journal of Man-Machine Studies, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, Jan. 1975.

А. Леоненков, Нечеткое моделирование всреде MATLAB и fuzzyTECH, С-Пб: БХВ – Санкт-Петербург, 2005, p. 716.