Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Електроніка та зв'язок?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Відео інструкція як подати статтю

1. Вимоги до тексту

 • Текстовий редактор MS WORD 2003 і вище
 • Шрифт - Arial
 • Розмір шрифту - 10
 • Інтервал - 1,1
 • Поля документа: зліва та справа 22 мм, знизу - 20 мм та зверху - 25 мм
 • Обсяг рукописів: оглядова стаття - 20-24 сторінок; оригінальна стаття - від 6 до 12 сторінок
 • Перенесення по тексту повинні бути відсутніми
 • Мова статті: українська, російська, англійська

2. Структура статті

УДК


Назва статті УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Назва статті РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Назва статті АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Анотація українською мовою

Ключові слова українською мовою

Анотація російською мовою

Ключові слова російською мовою

Анотація англійською мовою

Ключові слова англійською мовою

Далі текст подається у дві колонки, відстань між колонками 0,5 см

1. Вступ

2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми

3. Мета і завдання дослідження

4. Основна частина (містить представлення матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; текст бажано розбивати на розділи з назвами)

5. Висновки

Далі текст подається в одну колонку

References відповідно до IEEE 2006

ДОДАЮТЬСЯ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ

Відомості про авторів українською (Прізвище Ім'я По батькові; науковий ступінь і звання; місце роботи з повним поштовою адресою; корпоративний (переважно)/особистий e-mail; OrcID (обов'язково); контактний телефон)

Відомості про авторів російською (Прізвище Ім'я По батькові; науковий ступінь і звання; місце роботи з повним поштовою адресою; корпоративний (переважно)/особистий e-mail; OrcID (обов'язково); контактний телефон)

Відомості про авторів англійською (Прізвище Ім'я По батькові; науковий ступінь і звання; місце роботи з повним поштовою адресою; корпоративний (переважно)/особистий e-mail; OrcID (обов'язково); контактний телефон)

Поштова адреса для відправки журналу

3. Вимоги до назви

Назва статті має бути короткою (по можливості до 10 слів), відповідати суті розв'язуваної наукової проблеми, вказувати на мету дослідження, його завершеність.

4. Вимоги до анотації

 • Обсяг від 500 до 1000  знаків (англомовна версія 2500 - 3500 знаків) без пробілів
 • Інформативність (не містити загальних слів)
 • Не додавати короткий зміст статті
 • Змістовність (відображати основні положення статті та результати досліджень)
 • Структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті)

5. Вимоги до ключових слів

 • Не більше 10 слів
 • Не містять абревіатур, зрозумілих тільки з контексту статті
 • Наводяться в називному відмінку
 • Розділені крапкою з комою

6. Вимоги до малюнків

 • Перед малюнком в тексті обов'язково йде посилання (по можливості, представлені у вигляді гіперпосилань вбудованими засобами MS WORD) на малюнок виду рис. 1, рис. 2-4, рис. 5, а
 • Малюнки повинні бути представлені окремо в форматі JPG
 • Неприпустимо використання вбудованої графіки MS WORD, редакція малюнки не редагує
 • Підпис малюнка має вигляд Рис. 1. Назва рисунка (формується вбудованою функцією MS WORD)
 • Товщина лінії на малюнках повинна бути не менше 1 пт
 • Підписи на малюнку виконуватися шрифтом Arial 10 пт
 • Ширина малюнка повинна бути 5,5-7,5 см або 14-16,5 см

Якщо на малюнку представлені залежність або графік, то в підписі до малюнка повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат

7. Вимоги до формул

 • Формули повинні бути набрані в редакторі формул MicrosoftEquation 3.0 і вище або MathType 4.0 Equation і вище.
 • Формули не повинні по ширині перевищувати 7 см
 • Формули, на які є посилання в тексті, необхідно нумерувати. Номер пишеться не у формулі, а за її межами і відділяється одним знаком табуляції.
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2-4) і, по можливості, представлені у вигляді гіперпосилань (вбудовані засоби MS WORD або можливостями MathType)
 • Вирівнювання нумерації по правому краю
 • Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти смисловий знак: якщо далі йде нова пропозиція, то точка; якщо далі йде роз'яснення, то кома
 • Латинські букви, що використовуються в індексах, набираються курсивом, якщо вони є літерами позначень величин або порядковим номером, в інших випадках - прямим шрифтом.
 • Букви українського, російського та грецького алфавітів, а також цифри, які використовуються в індексах, набираються прямим шрифтом.
 • Дужки в формулах і рівняннях слід, в першу чергу, використовувати круглі () потім - квадратні [] і фігурні {}. Дозволяється в одній і тій же формулі кілька разів користуватися круглими дужками.
 • Позначення одиниць фізичних величин слід виконувати прямим шрифтом і розміщувати в один рядок з їх числовими значеннями
 • Між останньою цифрою і позначенням одиниці вимірювання слід залишати пробіл (за винятком позначень одиниць плоского кута - кутових градуса, хвилини, секунди).
 • У числах з десятковими дробами ціла частина числа від дробу відокремлюється комою, а не крапкою.
 • Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять в формулу або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони представлені у формулі або рівнянні.
 • Все хімічні формули пишуться буквами латинського алфавіту і подаються в тексті прямим шрифтом. Формули хімічних величин розміщуються в тексті після їх найменувань, а не відділяючи їх комами або дужками.

При наборі формул необхідно встановити наступні параметри в редакторі формул:

шрифт:

 • текст, функції і числа набираються шрифтом Arial;
 • змінні величини - курсивом Arial;
 • матриця - вектор - напівжирним Arial;
 • грецькі літери і символи - шрифтом Symbol.

Розмір (кегль):

 • звичайний символ - 10 pt;
 • великий індекс - 8 pt;
 • невеликої індекс - 7 pt;
 • великий символ -15 pt;
 • невеликої символ - 10 pt.

Цифри, букви грецького і готичного алфавітів, які входять в математичні формули і рівняння, набираються прямим шрифтом. Букви латинського алфавіту набираються курсивом.

Прямим шрифтом латинського алфавіту набирають стандартні позначення математичних функцій і скорочень, фізичних величин, наприклад, cos, max, const, det, exp.

Не рекомендується:

 • вживати одночасно підрядковий і надрядковий індекси (за винятком хімічних формул)
 • використовувати як індекси більш трьох букв і цифр.

8. Вимоги до таблиць

 • Шапка таблиці не має містить порожніх клітин
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
 • Все таблиці повинні бути розташовані вертикально
 • Лінії меж таблиці повинні бути не менше 1 пт

9. Вимоги до посилань на літературні джерела в тексті

 • Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2 - 6] (бажано реалізовувати вбудованими можливостями MS WORD)
 • Посилання повинні йти по порядку їх згадки в статті
 • На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!

10. Вимоги до оформлення списку літературних джерел

 • Джерела оформлюються згідно IEEE 2006
 • Якщо стаття має DOI - його присутність обов'язкова!
 • Джерел має бути не менше 10
 • У списку посилань бажано не менше 6 посилань на іноземні джерела
 • У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів і загальнонаціональних стандартів
 • Процентне співвідношення самоцитування - не більше 30% (тобто якщо Ви використовували 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи або на публікації в нашому журналі)

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Автор підтверджує:

  • що представлена робота не була раніше опублікована (за винятком публікації у вигляді резюме, частини опублікованій лекції, огляду або дисертації;
  • що вона не знаходиться на розгляді для публікації в інших виданнях;
  • що вона схвалена для публікації всіма наявними співавторами;
  • що вона схвалена для публікації інститутом або відповідальним установою, в якому вона виконана.

  Автор поступається засновнику журналу «Electronics and Communications» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» ексклюзивні права на дану статтю.

  Авторське право передається в момент прийняття статті для публікації.

  Автор гарантує, що його/її стаття є справжньою і що він/вона має право здійснити таку передачу. Автор приймає відповідальність і дає згоду за всіх співавторів. Передача авторського права охоплює виключне право на відтворення і поширення статті, включаючи відбитки, переклади, фото відтворення, мікрофільми, електронні форми (онлайн і оффлайн), або будь-які інші подібні форми відтворення.

  Після отримання згоди, шляхом підтвердження даного пункту форми, провідним листування, зміни в авторстві або порядку вказівки імен співавторів прийматися не будуть.

 2. Зміст рукопису відповідає профілю і науково-технічному рівню журналу і Содер елементи, певні в постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05 / 1 (Бюлетень ВАК України, №1, 2003 с.2)
 3. Стаття оформлена відповідно до вимог журналу
 4. Стаття не містить елементів плагіату
 5. Автор(и) підписали "Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору"
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Редакція науково-технічного журналу "Електроніка та зв'язок", на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у зв’язку з включенням Ваших персональних даних до бази персональних даних повідомляє Вас, як суб’єкта персональних даних, про Ваші права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»

Зокрема, імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

Платежі авторів

Цей журнал бере з авторів плату за наступні послуги.

Літературне редагування: 70.00 (UAH)

Літературне реданування статтей проводиться професійним літ.редактором на добровільних засадах.

Окреме літературне редагуванння по спонсорській програмі проводиться за окремою чергою та, може, займати значно довший час.

Публікація статті: 400.00 (UAH)

Журнал "Електроніка та зв'язок" друкується за рахунок спонсорської допомоги Громадського Об'єднання "Асоціація студентів та професіоналів з електроніки та зв'язку", тому плата за друк статті проводиться на рахунок громадського об'єднання

Реквізити для внесків:

Отримувач ГО "ОССЕЗ", код ЄДРПОУ 26379706, рахунок № 26000056216465, ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 380269
Призначення платежу "Добровільні пожертви від П.І.П."