DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.4.131272

Особливості режиму роботи узгоджувального імпульсного регулятора, що працює на акумулятор

Volodymyr Yakovych Romashko, Larysa Mykolaivna Batrak

Анотація


Проаналізовано особливості роботи імпульсного регулятора (IP) напруги на акумулятор, що працює в буферному режимі, з урахуванням внутрішніх опорів джерела напруги та акумулятора. Показано, що за таких умов IP працюватиме в режимі регулювання струму, а не напруги. На прикладі IP напруги підвищувального типу визначено регулювальні характеристики для режимів безперервного та переривчастого струму індуктивності. Показано, що для зменшення залежності вихідної напруги від струму заряджання акумулятора, а також зменшення втрат потужності у ньому, необхідно забезпечити певне співвідношення між внутрішніми опорами джерела електричної енергії та акумулятора. Побудовано графіки регулювальних характеристик і визначено умови передавання від джерела енергії до акумулятора максимально можливої потужності. Дано рекомендації щодо застосування режимів безперервного та переривчастого струму індуктивності.

Бібл. 13, рис. 5, табл. 2.


Ключові слова


імпульсний регулятор; акумулятор; внутрішній опір; режим безперервного струму; режим переривчастого струму; регулювальна характеристика

Повний текст:

PDF

Перелік посилань для Cited-By Linking


V. S. Moin, Stabilizirovannyye tranzistornyye preobrazovateli [Stabilized transistor converters], Energoatomizdat, 1986, p. 376..

T. Ninomiya, K. Harada, M. Nakahara, «On the maximum regulation range in boost and buck-boost converters,» в IEEE Power electronics Specialists conference record, 1981. DOI: 10.1109/PESC.1981.7083635

R. Severns, G. Bloom,, «Impul’snyye preobrazovateli postoyannogo napryazheniya dlya sistem vtorichnogo elektropitaniya [Switching Converters DC to secondary power systems].,» Moskow, 1988. ISBN 5-283-02435-0

Y. P. Goncharov, O. V. Budonny, V. G. Morozov, M. V Panasenko, V. Y. Romashko, V. S. Rudenko, Peretovyuvalna technicala. Navchalnyi posibnyk. Chstyna 2 [Power conversion equipment. Tехt book. Part 2]., Kharkiv: Folіo, 2000. ISBN 966-03-0697-0.

L. A Bessonov, Teoretycheskye osnovy élektrotekhnyky. Élektrycheskye tsepy [The theory of Electrical Engineering. Electrical circuits: a textbook for bachelors], Moskow: Publishing House Yurayt, 2014, p. 701. ISBN 978-5-9916-3210-2.

V. Y., Romashko, «Do pitan'ya pro vídbír maksimal'noí̈ potuzhností v dzherel yelektrichnoí̈ yenergíí̈ [On the selection of the maximum power from the source of electrical energy],» Electronics and communication, № 2013, pp. 28-34, 2013. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5964

V. Y., Romashko, «Ustroystva soglasovaniya nagruzki s istochnikom elektricheskoy energii [Matching device load from the source of electrical energy],» Energy saving. Energy. Energy audit, т. 1, № 8, pp. 67 - 74, 2013. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8715/1/EEE_2013_8_T_1_Romashko_Matching.pdf

Sonia Leva, Dario Zaninelli, Raffaele Contino, «Integrated Renewable Sources for Supplying Remote Power Systems,» WSEAS TRANSACTIONS on POWER SYSTEMS, т. 2, № 2, pp. 41 - 48, february 2007. ISSN 1790-5060

V. Y. Romashko, I. V. Verbitsky, «OsoblivostI poshuku tochki maksimalnoYi potuzhnostI sonyachnoYi batareYi pri vikoristannI uzgodzhuvalnogo Impulsnogo regulyatora [Features of finding a maximum power point of a solar bat-tery on basis a matching pulse converter],» Electronics and Communications, т. 21, № 6, pp. 22-26, 2016. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eisv_2016_21_6_5.

V.Y. Romashko, «Rehulyuvalʹni kharakterystyky impulʹsnykh rehulyatoriv z urakhuvannyam vnutrishnʹoho oporu dzherela elektrozhyvlennya [Regulation characteristics of switching regulators with taking into account the internal resistance of power supply],» Microsystems, electronics and acoustics, т. 22, № 6, pp. 29-34, 2017. DOI: 10.20535/2523-4455.2017.22.6.81414.

Luo-Qi Soh, Chee-Chiang Derrick Tiew, «Building of a portable solar ac & dc power supply,» в Intelligent Systems, Modelling and Simulation, 204. DOI: 10.1109/ISMS.2014.82

Srinivasa Kishore Babu Y, Tripura Pidikiti, «A DC-DC converter with battery energy storage system for electric vehicles,» Journal of Control Theory and Applications, vol. 33, no. 9, pp. 61-69, 2016. URL: http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1481105441.pdf

P. F. Filchakov, Spravochnik po elementarnoy matematike. Geometriya, trigonometriya, vektornaya algebra [Handbook of elementary mathematics. Geometry, trigonometry, vector algebra], Kiev: Naukova Dumka, 1966, p. 442.


Перелік посилань


 1. V. S. Moin, Stabilizirovannyye tranzistornyye preobrazovateli [Stabilized transistor converters], Energoatomizdat, 1986, p. 376..
 2. T. Ninomiya, K. Harada, M. Nakahara, «On the maximum regulation range in boost and buck-boost converters,» в IEEE Power electronics Specialists conference record, 1981. DOI: 10.1109/PESC.1981.7083635
 3. R. Severns, G. Bloom,, «Impul’snyye preobrazovateli postoyannogo napryazheniya dlya sistem vtorichnogo elektropitaniya [Switching Converters DC to secondary power systems].,» Moskow, 1988. ISBN 5-283-02435-0
 4. Y. P. Goncharov, O. V. Budonny, V. G. Morozov, M. V Panasenko, V. Y. Romashko, V. S. Rudenko, Peretovyuvalna technicala. Navchalnyi posibnyk. Chstyna 2 [Power conversion equipment. Tехt book. Part 2]., Kharkiv: Folіo, 2000. ISBN 966-03-0697-0.
 5. L. A Bessonov, Teoretycheskye osnovy élektrotekhnyky. Élektrycheskye tsepy [The theory of Electrical Engineering. Electrical circuits: a textbook for bachelors], Moskow: Publishing House Yurayt, 2014, p. 701. ISBN 978-5-9916-3210-2.
 6. V. Y., Romashko, «Do pitan'ya pro vídbír maksimal'noí̈ potuzhností v dzherel yelektrichnoí̈ yenergíí̈ [On the selection of the maximum power from the source of electrical energy],» Electronics and communication, № 2013, pp. 28-34, 2013. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5964
 7. V. Y., Romashko, «Ustroystva soglasovaniya nagruzki s istochnikom elektricheskoy energii [Matching device load from the source of electrical energy],» Energy saving. Energy. Energy audit, т. 1, № 8, pp. 67 - 74, 2013. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8715/1/EEE_2013_8_T_1_Romashko_Matching.pdf
 8. Sonia Leva, Dario Zaninelli, Raffaele Contino, «Integrated Renewable Sources for Supplying Remote Power Systems,» WSEAS TRANSACTIONS on POWER SYSTEMS, т. 2, № 2, pp. 41 - 48, february 2007. ISSN 1790-5060
 9. V. Y. Romashko, I. V. Verbitsky, «OsoblivostI poshuku tochki maksimalnoYi potuzhnostI sonyachnoYi batareYi pri vikoristannI uzgodzhuvalnogo Impulsnogo regulyatora [Features of finding a maximum power point of a solar bat-tery on basis a matching pulse converter],» Electronics and Communications, т. 21, № 6, pp. 22-26, 2016. DOI: 10.20535/2312-1807.2016.21.6.71234.
 10. V.Y. Romashko, «Rehulyuvalʹni kharakterystyky impulʹsnykh rehulyatoriv z urakhuvannyam vnutrishnʹoho oporu dzherela elektrozhyvlennya [Regulation characteristics of switching regulators with taking into account the internal resistance of power supply],» Microsystems, electronics and acoustics, т. 22, № 6, pp. 29-34, 2017. DOI: 10.20535/2523-4455.2017.22.6.81414.
 11. Luo-Qi Soh, Chee-Chiang Derrick Tiew, «Building of a portable solar ac & dc power supply,» в Intelligent Systems, Modelling and Simulation, 204. DOI: 10.1109/ISMS.2014.82
 12. Srinivasa Kishore Babu Y, Tripura Pidikiti, «A DC-DC converter with battery energy storage system for electric vehicles,» Journal of Control Theory and Applications, vol. 33, no. 9, pp. 61-69, 2016. URL: http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1481105441.pdf
 13. P. F. Filchakov, Spravochnik po elementarnoy matematike. Geometriya, trigonometriya, vektornaya algebra [Handbook of elementary mathematics. Geometry, trigonometry, vector algebra], Kiev: Naukova Dumka, 1966, p. 442.


 

Цитується у:

1. Regulatory Features of Solar Battery Charger
Larysa Mykolayivna Batrak, Volodymyr Yakovich Romashko
Microsystems, Electronics and Acoustics  Том: 24  Випуск: 4  Пер. стор.: 25  Рік: 2019  
doi: 10.20535/2523-4455.2019.24.4.185524

2. Regulation characteristics of the step-down switching regulator which operates оn a rechargeable battery
Volodymyr Romashko, Larysa Batrak
Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies  Випуск: 10(1335)  Пер. стор.: 30  Рік: 2019  
doi: 10.20998/2413-4295.2019.10.04

Copyright (c) 2018 Ромашко В. Я., Батрак Л. М.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2523-4447
e-ISSN: 2523-4455