Галузь та проблематика

Публікація оригінальних та оглядових робіт з основних проблем електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), акустики, зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та комп'ютерні системи і мережі, радіотехнічні пристроі та засоби телекомунікацій, принципи побудови мереж, інтернет)

Процес рецензування

Термін рецензування становить до 2-х місяців!

Після отримання від автора статті вона відправляється на рецензування. Журнал проводить подвійне сліпе рецензування (додатково проводиться перевірка на плагіат, відповідність статті тематикам журналу, відповідність назви статті її змісту).

Експерти для рецензування обираються редакцією журналу для кожної статті за критерієм наявності наукових робіт пов'язаних з темою представленого рукопису і відсутності конфлікту інтересів. Між авторами та експертами не повинно бути спільних опублікованих робіт, а також спільних співавторів.
Рецензії оформлюються за єдиною електронною формою і мають на меті оцінку рукописів за критеріями відповідності тематиці журналу, оригінальності і значимості результатів, якості викладу матеріалу. Залежно від експертних висновків стаття може бути прийнята редакційною радою до публікації, рекомендована автору до доопрацювання (з подальшим повторним рецензуванням або без нього) або відхилена (з наданням автору вмотивованої відмови). Текст рецензії надсилається автору на електронну адресу без вказівки ПІП рецензентів і їх контактних даних.
Отримавши відповідь від рецензентів, якщо є зауваження, то необхідно їх врахувати і завантажити виправлену статтю знову через сайт журналу.

Якщо зауважень немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на літературне редагування

Періодичність публікації

Журнал "Мікросистеми, Електроніка та Акустика" виходить три рази на рік (з 2020 року) та включає в себе до 10 унікальних науково-технічних дослідницьких статтей. Наявність оглядової статті у кожному номері залишається на розгляд редакційної колегії.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Вимоги до наукової статті

Відповідно постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1, наукова стаття має містити наступні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Перевірка на плагіат

Редакція журналу проводить дворівневу перевірку подання на можливу наявність елементів наукового плагіату. На першому етапі перевірку виконують наукові рецензенти – оскільки вони є фахівцями по темі подання і можуть надати кваліфікований висновок по можливість плагіату.
На другому етапі, якщо подання затверджено науковими рецензентами, редакція проводить додаткову перевірку на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Unicheck.

Видавнича етика

Редакційна колегія наукового журналу "Мікросистеми, Електроніка та Акустика" у своїй роботі керується етикою міжнародних наукових публікацій, включаючи концепції цілісності, конфіденційності, нагляду за публікаціями та запобігання можливим конфліктам інтересів тощо.
Редактори, у свою чергу, дотримуються рекомендацій Комітету з питань етики публікації, і, зокрема, Ресурсного набору видавничої етики видавця Elsevier, та ґрунтуючись на досвіді авторитетних міжнародних видавців. Дотримання правил етики публікацій усіх сторін видавничого процесу сприяє забезпеченню прав інтелектуальної власності творців, покращенню якості публікації та запобіганню можливого неправомірного використання захищених авторським правом матеріалів на користь приватних осіб.
Цей Регламент відповідає політиці журналу і є однією з основних складових огляду статей та публікації журналу.

1. Обов'язки авторів

Автори несуть персональну відповідальність за подані до журналу рукописи і повинні дотримуватися таких принципів:

 1. Надавати достовірні результати проведеного дослідження. Неправдиві або шахрайські заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.
 2. На прохання редакції надати базові дані для огляду редактора. Автори повинні забезпечити вільний доступ до таких даних і зберігати ці дані протягом розумного часу після їх публікації.
 3. Бути впевненими, що результати досліджень, що містяться в рукописі, є незалежною та оригінальною роботою. Використовуючи фрагменти чужої праці та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути відповідні посилання з обов'язковим зазначенням автора та джерела. Надмірне запозичення та плагіат у будь-якій формі, включаючи неповні посилання, перефразовування або привласнення прав на результати чужих досліджень, є неетичним та неприйнятним. Статті, що представляють собою збірку матеріалів, опублікованих іншими авторами без власної творчої обробки та авторського мислення, редакцією не приймаються. У разі виявлення плагіату в рукописах автору буде відмовлено у праві публікувати в журналі термін від 2 років
 4. Розуміти, що автор(и) несе відповідальність за початкову новизну та достовірність результатів наукових досліджень.
 5. Висвітлювати внесок усіх осіб, які будь-яким чином вплинули на хід дослідження або визначили характер представлених наукових досліджень. Зокрема, у статті повинні бути посилання на публікації, які мали певне значення для дослідження. Інформація, отримана приватно шляхом розмов, листування та обговорень з третіми сторонами, не повинна використовуватися без письмового дозволу представника її джерела. Усі джерела повинні бути відкритими. Навіть якщо використовуються письмові чи ілюстративні матеріали великої кількості людей, дозвіл на це має бути отриманий та надісланий редактору.
 6. Надавати в журналі лише оригінальний рукопис. Не надсилайте до журналу статті, які були надіслані до іншого журналу та зараз очікують на розгляд, а також статті, опубліковані раніше в іншому журналі. Недотримання цього принципу вважається грубим порушенням етики публікації та дає підставу для вилучення статті з рецензії. Якщо елементи рукопису були раніше опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані посилатися на свої попередні роботи та уточнювати, наскільки новий твір значно відрізняється від попереднього. Дослівне копіювання власного твору та його перефразовування є неприйнятним, воно може бути використане лише як основа для нових висновків.
 7. Переконайтесь у правильності складу списку співавторів. До співавторів статті слід віднести всіх осіб, які зробили вагомий інтелектуальний внесок у її концепцію, структуру та у проведенні чи інтерпретації результатів представленої роботи. Іншим особам (або організації), які брали участь у якомусь аспекті роботи, повинні бути висловлені вдячністю. Автор також повинен гарантувати, що всі співавтори знайомі з остаточною версією статті, затверджують її та погоджуються з її поданням до публікації. Усі автори статті повинні нести суспільну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є багатодисциплінарною роботою, співавтори відповідають за кожен власний внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Неприпустимо включати осіб до співавторів, які не брали участь у дослідженні.
 8. У разі виникнення суттєвих помилок чи неточностей у статті на стадії її рецензування або негайно після її публікації повідомляйте редакцію журналу та приймайте спільне рішення про визнання помилок та/або виправлення їх якнайшвидше. Якщо журналу стає відомо, що опублікований твір містить значну помилку, автор зобов’язаний підготувати до публікації в журналі звіт про відповідне виправлення помилок або надати доказ коректності наданої ними інформації.
 9. У своїх рукописах вказуйте всі джерела фінансової підтримки проекту, інформацію про роботодавця, заявки / реєстрації патентів, гранти та інші види фінансування.
 10. Розкрийте у своїх роботах будь-яку інформацію про значні конфлікти інтересів, які могли б вплинути на результати дослідження чи їх інтерпретацію. Усі можливі конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якнайшвидшому етапі.

2. Етичні принципи рецензента

Рецензент надає наукову експертизу матеріалів, захищених авторським правом, з метою об'єктивної оцінки якості поданої статті та визначення рівня її відповідності науковим, літературним та етичним нормам. Оцінюючи статтю, рецензент повинен бути неупередженим та дотримуватися таких принципів:

 1. Експертна оцінка повинна допомогти автору покращити якість тексту та головному редактору прийняти рішення про публікацію.
 2. Рецензент, який не вважає себе експертом у темі статті або знає, що не може своєчасно подати огляд статті, повинен повідомити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.
 3. Рецензент не може бути автором чи співавтором твору, представленого на рецензію. Це стосується також керівників кандидатів до наукового ступеня та/або працівників кафедри, в якій працює автор.
 4. Будь-які рукописи, отримані експертом від редакції на рецензію, є конфіденційним документом. Це не може бути обговорено з іншими особами, крім вищезгаданих осіб.
 5. Рецензент повинен бути об'єктивним. Неприпустимо робити в рецензії особисті зауваження до автора. Рецензент повинен висловити свої погляди чітко та обґрунтовано.
 6. Рецензент повинен ідентифікувати опубліковані статті, що стосуються рецензованих статей, не цитованих автором. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деякі спостереження, висновки чи аргументи в рецензованій статті раніше з'явилися в літературі, повинно супроводжуватися точним бібліографічним посиланням на джерело. Рецензент також повинен звернути увагу головного редактора на значне збіг або схожість рецензованої статті з будь-якою іншою раніше опублікованою.
 7. Якщо рецензент підозрює про плагіат, авторство чи фальсифікацію даних, вони повинні звернутися до редакції з пропозицією колективного розгляду авторської статті. Звинувачення у плагіаті повинні бути підтверджені відповідними доказами. У разі сумнівів щодо плагіату у рецензента чи члена редакції, питання ставиться до розгляду колегії.
 8. Рецензент повинен надати об'єктивну думку щодо достатності цитування опублікованих статей у літературі з даної теми.
 9. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї, представлені для огляду в статті, для особистої вигоди, дотримуючись принципу конфіденційності.
 10. Рецензент не приймає до рецензування рукописи у випадках конфлікту інтересів, викликаного конкуренцією, співпрацею чи іншими стосунками з будь-якими авторами чи установами, пов’язаними зі статтею.

3. Принципи професійної етики в роботі редакції

Члени редакції відповідають за наукову якість статей, що публікуються в межах їх розділів. Члени редколегії несуть відповідальність за публікацію наданого рукопису за такими основоположними принципами:

 1. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних та науковою значимістю рецензованої праці.
 2. Головний редактор не повинен мати власних інтересів стосовно статей, які вони відхиляють чи приймають.
 3. Головний редактор несе відповідальність за рішення, які з представлених статей будуть прийняті до публікації, а які будуть відхилені. Вони керуються політикою журналу та дотримуються принципів права, запобігаючи порушенням авторських прав та плагіату.
 4. Головний редактор оцінює подану статтю виключно за її науковим змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічної приналежності, національності, походження, соціального статусу чи політичних поглядів.
 5. Головний редактор, редакція та видавнича колегія та члени редакційної колегії не повинні повідомляти інформацію, представлену в статті журналу, нікому, окрім автора(ів), призначених та потенційних рецензентів, інших працівників редакції та (за потреби) видавця.
 6. Неопубліковані дані з рукописів, поданих на розгляд, не повинні використовуватися головним редактором, редакцією, членами редакційно-видавничих груп або редакцією для особистих цілей або передавати третім особам (без письмового дозволу ).
 7. Головний редактор не повинен допускати публікації поданої статті, якщо є достатні підстави вважати, що це плагіат.
 8. Стаття, у разі затвердження її публікації, розміщується у відкритому доступі з авторським правом, зарезервованим авторами.
 9. Головний редактор разом із видавцем не повинен залишати без відповіді претензії щодо рецензованих рукописів чи опублікованих матеріалів. У разі конфліктної ситуації вони повинні вжити всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав, а у випадку виявлених помилок - сприяти публікації виправлень чи спростувань.
 10. Головний редактор, колектив редакції або видавничо-редакційна група журналу повинні забезпечити конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. Якщо це необхідно, приймаючи рішення про призначення нового рецензента, останній може бути поінформований про імена попередніх рецензентів.

4. Принципи професійної етики у видавничій діяльності

Видавець несе відповідальність за публікацію творів, керуючись цими основними принципами та процедурами:

 1. Сприяти виконанню етичних обов'язків редакторів, редакційно-видавничої групи, редакційної колегії, рецензентів та авторів відповідно до цих вимог.
 2. Підтримуйте журнал у перегляді претензій на етичні аспекти опублікованих матеріалів та допомагайте взаємодіяти з іншими журналами та / або видавцями, якщо це полегшує обов'язки редакторів.
 3. Дотримуйтесь позиції, що діяльність журналу не є комерційною та не має наміру отримувати прибуток.
 4. Полегшіть процес публікації виправлень, пояснень, спростувань та вибачень за потреби.
 5. Надайте журналу можливість відкликати публікації, що містять плагіат та неточні дані.

Спонсори

"Об'єднання студентів та спеціалістів електроніки та зв'язку" надає фінансову допомогу для видання друкованої версії журналу.

Факультет електроніки надає редакції в користування приміщення та матеріально-технічні засоби для забеспечення редакційного процесу.

Громадське об'єднання "Спілка жінок фахівців технічних наук "ПАНІ НАУКА" надає фінансову допомогу в забезпечені редакції офісним приладдям.

 

Історія журналу

Науково-технічний журнал «Мікросистеми, Електроніка та Акустика» (ISSN 2523-4447, e-ISSN 2523-4455) з червня 2017 року є правонаступником заснованого у березні 1995 року журналу "Електроніка та Зв’язок" (ISSN 1811-4512, e-ISSN 2312-1807), який припинив своє існування. Журнал є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні оглядові роботи та результаті дослідженнь  з основних проблем електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та компьютерні системи і мережі, радіотехнічні пристроі та засоби телекомунікацій, принципипобудови мереж, Інтернет); звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди. 

  Журнал започатковано у 1995 році факультетом Електороніки НТУУ "КПІ" та Київським військовим інститутом управління і зв'язку Міністерства оборони України (нині Військовий інститут телекомунікацій та інформації).

В 2004 році засновниками стали Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт",  Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Журнал входить до переліку ДАК України.

  До складу редакційної колегії входять провідні вчені України та інших країн. 

 

За весь період існування журналу "Електроніка та зв'язок"  відбулись наступні зміни обкладинки:

Період з 1996-1998 рр.

Період  з 1999-2003рр.

Період 2004р.

Період з 2004-2009рр.

Період з 2010-по теперішній час.