DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2019.24.4.185573
Зображення обкладинки

Прогнозування аварійних станів квазі-Z DC-DC перетворювача

M. Yu. Ovsienko, Tetiana Oleksandrivna Tereshchenko

Анотація


Стаття присвячена прогнозуванню часу безаварійної роботи перетворювачів для відносно нового класу, що застосовуються в системах MicroGrid з відновлювальними джерелами енергії. DC-DC перетворювач, що розглядається в статті, містить в якості проміжної ланки змінного струму квазі-Z інвертор. Розроблено спосіб визначення часу безаварійної роботи DC-DC перетворювача при зміні параметрів схеми квазі-Z інвертора. Спосіб заснований на моделюванні роботи DC-DC перетворювача, визначенні часової залежності зміни діагностичного показника перетворювача при зміні номіналів елементів схеми та апроксимації часової залежності поліноміальною функцією. В якості діагностичного показника обрано функцію зміни середнього значення вихідної напруги від часу при зміні величин індуктивностей та ємностей квазі Z інвертора. Показано, що похибка визначення часу безаварійної роботи залежить від функції апроксимації часової залежності діагностичного показника.


Ключові слова


квазі-Z DC-DC перетворювач; діагностика;прогнозування; час безаварійної роботи

Повний текст:

PDF

Перелік посилань для Cited-By Linking


T. O. Tereshchenko, I. S. Fedin, M. Yu. Ovsiienko, L. H. Laikova, "Avtonomni invertory v systemakh elektrozhyvlennia z vidnovliuvanymy dzherelamy enerhii", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky, no. 2, pp. 49-54, 2019, URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/10.pdf

Yu. M. Golembiovskiy, B. S. Penkov, "Avariynyie rezhimyi preobrazovatelnoy seti, postroennoy na baze invertorov napryazheniya", Tehnichna elektrodinamika. Tematichniy vipusk „Silova elektronIka ta energoefektivnist, vol. 3. pp. 31-34, 2004.

I. F. Domnin., O. V. Sevryukov, M. R Verzhanovskaya, "Lokalizaciya neispravnostej silovoj shemy avtonomnogo invertora toka", Third International Scientific and Technical Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, vol. 2, pp. 547-552, 1997.

V. Klimov, A. Portnov, V. Korotkov, V. Smirnov, S. Syromyatnikov, R. Bejm, "Odnofaznye istochniki besperebojnogo pitaniya serii DPK: Dinamicheskie i spektralnye harakteristiki" Silovaya elektronika, no. 2, pp. 53-56, 2007.

T. A. Khyzhniak, T. O. Tereshchenko, M. Yu.Ovsiienko, L. H. Laikova, "Diahnostyka DC-DC peretvoriuvachiv z kvazi-impedansnoiu lankoiu", Microsystems, Electron. Acoust., vol. 23, no 2(103), pp.42-48, 2018, DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.2.130457

T. O. Tereshchenko, T. A. Khyzhniak., L. H. Laikova, M .Iu. Ovsiienko, D. S. Zaruba, "Vyznachennia nespravnostei elementiv napivprovidnykovykh peretvoriuvachiv", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky, vol. 29(68), no. 5, part 3, pp. 127-132, 2018, URL:. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/part_3/26.pdf

R. G. Zakirov, "Prognozirovanie tehnicheskogo sostoyaniya bortovogo radioelektronnogo oborudovaniya", Trudyi Moskovskogo aviatsionnogo instituta, no. 85,. pp 1– 17. URL: http://trudymai.ru/upload/iblock/682/zakirov_rus.pdf?lang=ru&issue=85

M. V. Kutniv. Chyselni metody: [navch. posib.]. L.: Rastr-7, 2010, ISBN: 978-966-2004-44-1

L. Liivik, "Semiconductor Power Loss Reduction and Efficiency Improvement Techniques for the Galvanically Isolated Quasi-Z-Source DC-DC Converters" : Diss.deg. of Doctor of Philosophy in Engineering: July 12, 2015/ Liivik Liisa - TUT PRESS, 2015 – 107 p, URI:. https://digi.lib.ttu.ee/i/?2519

V.Yu. Belashev, N. M Chernova. E`ffektivny`e algoritmy` i programmy` vy`chislitel`noj matematiki. Magadan: SVKNII DVO RAN, 1997, URL: https://www.studmed.ru/belashov-vyu-chernova-nm-effektivnye-algoritmy-i-programmy-vychislitelnoy-matematiki_49bb04a99c5.html


Перелік посилань


  1. T. O. Tereshchenko, I. S. Fedin, M. Yu. Ovsiienko, L. H. Laikova, "Avtonomni invertory v systemakh elektrozhyvlennia z vidnovliuvanymy dzherelamy enerhii", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky, no. 2, pp. 49-54, 2019, URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/10.pdf
  2. Yu. M. Golembiovskiy, B. S. Penkov, "Avariynyie rezhimyi preobrazovatelnoy seti, postroennoy na baze invertorov napryazheniya", Tehnichna elektrodinamika. Tematichniy vipusk „Silova elektronIka ta energoefektivnist, vol. 3. pp. 31-34, 2004.
  3. I. F. Domnin., O. V. Sevryukov, M. R Verzhanovskaya, "Lokalizaciya neispravnostej silovoj shemy avtonomnogo invertora toka", Third International Scientific and Technical Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, vol. 2, pp. 547-552, 1997.
  4. V. Klimov, A. Portnov, V. Korotkov, V. Smirnov, S. Syromyatnikov, R. Bejm, "Odnofaznye istochniki besperebojnogo pitaniya serii DPK: Dinamicheskie i spektralnye harakteristiki" Silovaya elektronika, no. 2, pp. 53-56, 2007.
  5. T. A. Khyzhniak., T. O. Tereshchenko, M. Yu.Ovsiienko, L. H. Laikova, "Diahnostyka DC-DC peretvoriuvachiv z kvazi-impedansnoiu lankoiu", Microsystems, Electron. Acoust., vol. 23, no 2(103), pp.42-48, 2018, DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.2.130457
  6. T. O. Tereshchenko, T. A. Khyzhniak., L. H. Laikova, M .Iu. Ovsiienko, D. S. Zaruba, "Vyznachennia nespravnostei elementiv napivprovidnykovykh peretvoriuvachiv", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky, vol. 29(68), no. 5, part 3, pp. 127-132, 2018, URL:. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/part_3/26.pdf
  7. R. G. Zakirov, "Prognozirovanie tehnicheskogo sostoyaniya bortovogo radioelektronnogo oborudovaniya", Trudyi Moskovskogo aviatsionnogo instituta, no. 85,. pp 1– 17. URL: http://trudymai.ru/upload/iblock/682/zakirov_rus.pdf?lang=ru&issue=85
  8. M. V. Kutniv. Chyselni metody: [navch. posib.]. L.: Rastr-7, 2010, ISBN: 978-966-2004-44-1
  9. L. Liivik, "Semiconductor Power Loss Reduction and Efficiency Improvement Techniques for the Galvanically Isolated Quasi-Z-Source DC-DC Converters" : Diss.deg. of Doctor of Philosophy in Engineering: July 12, 2015/ Liivik Liisa - TUT PRESS, 2015 – 107 p, URI:. https://digi.lib.ttu.ee/i/?2519
  10. V.Yu. Belashev, N. M Chernova. E`ffektivny`e algoritmy` i programmy` vy`chislitel`noj matematiki. Magadan: SVKNII DVO RAN, 1997, URL: https://www.studmed.ru/belashov-vyu-chernova-nm-effektivnye-algoritmy-i-programmy-vychislitelnoy-matematiki_49bb04a99c5.html


Copyright (c) 2019 Овсієнко М. Ю., Терещенко Т. О.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2523-4447
e-ISSN: 2523-4455