Опубліковано: 2014-10-31

Моделювання темплетних наноструктур

E. V. Semenovskaya, N. М. Lyahova, V. I. Osinskii, N. О. Suhoviy, E. M. Faleeva, V. I. Timofeyev

32-36